Algemene voorwaarden

Artikel 1 – ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle opdrachten van de opdrachtgever aan AutoSchadePlan (kvk 66127130) als opdrachtnemer, alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding van of in verband met de opdrachten mocht voordoen.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “de opdrachtgever”, zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

Artikel 2 – OPDRACHT

 1. Tenzij bij de opdrachtverstrekking uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen omvat de opdracht steeds:
 • Verzorging van de administratieve afhandeling van de autoschade door opdrachtnemer.
 • Ondersteuning en hulp bij schadeherstel van de autoschade door opdrachtnemer.
 • Onderzoek naar alternatieve reparatiemethodes door opdrachtnemer.
 • Schadevaststelling, primair door verzekering, secundair door partners van de opdrachtnemer.
 • Organisatie van hulp door specialisten door opdrachtnemer.

Artikel 3 – OPDRACHTVERSTREKKING

 1. Opdrachten kunnen worden verstrekt door de opdrachtgever (gedupeerde) zelf, maar ook door diens gemachtigden of belangenbehartiger (bijvoorbeeld zijn assurantietussenpersonen, accountants of schadeherstelbedrijven).

Artikel 4 – VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTNEMER

 1. Opdrachtnemer zal de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals van hem als onpartijdig schaderegelaar mag worden verwacht.

Artikel 5 – GEASSUMEERDE DESKUNDIGEN

  Indien en voor zover opdrachtnemer dat nodig acht voor een uitvoering van de opdracht, zal hij zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, binnen het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer in naam van de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door één of meer geassumeerde deskundigen. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Bij of zo spoedig mogelijk na het verlenen van de opdracht verstrekt de opdrachtgever aan opdrachtnemer al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van zijn taak.
 2. Opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. De opdrachtgever is gehouden om relevante informatie op eerste verzoek of op eigen inzicht aan te reiken. Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien noodzakelijke informatie niet wordt verstrekt of indien gerede twijfel rijst over de juistheid van de verstrekte gegevens.

Artikel 7 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

 1. Ingeval van tussentijds beëindiging door de opdrachtgever zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer en een eventueel ingeschakeld geassumeerde deskundigen de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden vergoeden.
 2. Ingeval van tussentijds beëindiging door opdrachtnemer ontvangt de opdrachtgever van opdrachtnemer en de eventueel ingeschakeld geassumeerde deskundigen de reeds betaalde kosten niet terug. De reeds gemaakte maar nog niet gefactureerde kosten van een eventueel ingeschakeld geassumeerde deskundigen worden nog bij de opdrachtgever in rekening gebracht en door opdrachtgever vergoed. De reeds gemaakte maar nog niet gefactureerde kosten van opdrachtnemer worden na beëindiging niet meer bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 – RAPPORT – TUSSENTIJDSE INFORMATIE

 1. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer na het aanvaarden van de opdracht een login code waarmee via de website van opdrachtnemer de opdrachtgever de mogelijkheid heeft de gehele afhandeling van de schade transparant en stap voor stap te volgen.
 2. Telkens wanneer zich in het dossier ontwikkelingen voordoen en indien de opdrachtgever zijn e-mail adres aan opdrachtnemer heeft doorgegeven, ontvangt de opdrachtgever een e-mail bericht van de statuswijzigingen.
 3. De opdrachtgever zal alle informatie, die hij ter zake van opdrachtnemer zal ontvangen, als vertrouwelijk behandelen en daarvan bij of jegens derden geen gebruik maken zonder voorafgaand overleg en verkregen schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer.

Artikel 9 – BEËINDIGING

 1. De werkzaamheden van opdrachtnemer eindigen zodra de gemelde schadegebeurtenis, naar het oordeel van opdrachtnemer, de eindstatus heeft bereikt.
 2. De eindstatus is bereikt zodra:
 • de schadepenningen(niet zijnde bedragen die als voorschot zijn overgemaakt) door de verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij geheel of gedeeltelijk zijn betaald.
 • de schade door de verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij op basis van de polisvoorwaarden geheel of gedeeltelijk is afgewezen.
 • de aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij is afgewezen en er naar het oordeel van opdrachtnemer geen verhaalsmogelijkheden meer zijn.
 • de aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij is afgewezen en er naar het oordeel van opdrachtnemer, zonder juridische stappen verdere behandeling niet meer mogelijk is.
 • de door de opdrachtgever aangeleverde stukken na het oordeel van opdrachtnemer niet correct, juist en/of overeenkomend met de waarheid zijn.
 1. Beide partijen zijn gehouden om zonder opgave van reden de verleende opdracht op te zeggen of te beëindigen. Opdrachtnemer zal daarbij gehouden zijn reeds ontstane kosten aan de zijde van de opdrachtgever te vergoeden, opdrachtgever is bij beëindiging gehouden te voorkomen dat opdrachtnemer hierdoor onnodige schade lijdt, zo nodig door het in acht nemen van een opzegtermijn van maximaal 14 dagen en een overdracht van informatie aan de opdrachtnemer of een gemachtigde.

Artikel 10 – BEWAARPLICHT

 1. Opdrachtnemer zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht elektronisch archiveren en minimaal één jaar na de sluitingsdatum bewaren. Opdrachtgever kan, indien hij opdrachtnemer hierom schriftelijk verzoekt, tegen kostprijs op papier een kopie van het gehele dossier ontvangen.

Artikel 11 – FACTUUR

 1. Opdrachtnemer hanteert voor haar behandeling een vast starttarief aan behandelingskosten, welke bij aanmelding dient te worden betaald per iDeal. Verdere behandelkosten zullen slechts in rekening worden gebracht indien noodzakelijk en na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Deze aanvullende (behandel) kosten worden door de opdrachtnemer middels een factuur aan de opdrachtgever aangeboden. Op dergelijk meerwerk zijn de onderhavige algemene voorwaarden ook van toepassing.
 1. De betaaltermijn bedraagt 21 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever zal zorgdragen voor betaling van de factuur binnen dit termijn. Indien na verstrijken van de termijn geen betaling is ontvangen, is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 2. Ingeval van nalatigheid bij betaling kan opdrachtnemer overeenkomstig de wettelijke regeling van art. 6;96 BW en de daarop gebaseerde regelgeving aansprak maken op vergoeding van buitengerechtelijke kosten, deze regeling geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers. Daarnaast kan opdrachtnemer na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum aanspraak maken op vergoeding van wettelijke (handels)rente. Voor particulieren is art. 6:119 BW van toepassing, voor ondernemers is art. 6:119a BW van toepassing.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het doel van onze werkzaamheden is u te helpen bij de afwikkeling van uw autoschadegebeurtenis. Dit impliceert niet dat de door de opdrachtgever geleden schade ten allen tijde succesvol kan worden afgehandeld of kan worden verhaald op de verzekeringsmaatschappij, danwel op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of de tegenpartij zelf. Een en ander is sterk afhankelijk van de schadegebeurtenis en de door de opdrachtgever afgesloten verzekeringspolissen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en zal naar best weten en kunnen de door de opdrachtgever geleden schade behandelen. Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid indien schades niet of niet volledig door de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever, danwel door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of de tegenpartij zelf worden vergoed. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer dan ook van dergelijke claims.
 1. De opdrachtgever erkent dat hij voorafgaande aan het verstrekken van de opdracht kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en deze heeft geaccepteerd door middel van het aangeven van een vink op het elektronisch schadeformulier en het nadien verplicht afgeven van de beveiligingscode bij de melding van de schade.
 2. Voor de gevolgen van fouten, voor zover die zijn toe te rekenen aan een in overleg met de opdrachtgever geassumeerde deskundige, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld en vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer daarvan.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN WIJZIGINGEN

 1. Op de overeenkomst van opdracht en deze voorwaarden zijn uitsluitend het Nederlands recht toepasselijk.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen ook voor lopende overeenkomsten. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te beëindigen door middel van een brief of email, mits de ontvangst daarvan wordt bevestigd; de wijzigingen zullen dan niet gelden voor de lopende, opgezegde overeenkomst. Indien de opdrachtgever niet beëindigt binnen vier weken nadat hij schriftelijk (per brief of email) op de hoogte is gebracht van de wijziging(en), zijn deze voor de opdrachtgever bindend.

Artikel 14 – GESCHILLEN

  In geval van een geschil tussen partijen over de opdracht en/of de uitvoering daarvan die niet in der minne tot oplossing kunnen wordt gebracht, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechter in de rechtbank Den Haag, of in geval van toepassing de kantonrechter te Gouda

Leiden, 1 mei 2019